ФОТО ПЕЧАТАЧИ СО ФАБРИЧИ ВГАРДЕН CISS СИСТЕМ
Начин на плаќање
Купувањето на производите се врши во продажните салони на Проком Системи.
Плаќањето на производите можи да се изврши на следните начини :

1. Готовински, при што се издава фискална сметка и гаранција
2. Со електонска картичка (VIZA ,Viza Elektron, Master, Maestro)
3. По про-фактура на жиро сметка
4. На рати со користење на потрошувачки кредит пркеу ALPHA BANK


Условите за купување со Алфа наменски потрошувачки кредит се следните:

Износ на кредитот:
12.000 МКД - 300.000 МКД

Корисници:
• Физички лица - државјани на РМ
• Старосна граница од 18 до 65 (возраст до 65 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)

Критериум:
• Кредитобарателот да не биде постар од 65 години при доспевање на последниот ануитет
• Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер

Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 40%

Рок: Од 12 - 48 месеци

Начин на отплата: Месечни ануитети

Предвремена отплата: 0% казнена провизија за предвремена отплата

Каматна стапка (променлива):

-За првите три месеци:
• МКД 8%

-За останатите месеци:
• МКД 11,25% (СВТ 11,40%) - за клиенти кои примаат плата преку Алфа Банка АД Скопје и се корисници на други два производи/услуги на Алфа Банка АД Скопје
• МКД 11,50% (СВТ 11,64%) - за клиенти кои примаат плата преку Алфа Банка АД Скопје
• МКД 11,75% (СВТ 11,88%)- за останати клиенти

Трошоци: 2% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата на кредитот)

Предодобрување: истиот ден, по внесување на апликацијата преку интернет

Одобрување: максумум 5 работни денови по достава на комплетна документација

Потребни документи:

• Пополнета апликација, потпишана од кредитобарател и кокредитобарател/ите
• Копија од лична карта/пасош на кредитобарател и кокредитобарател/ите
• Копија од последна платена сметка (струја, вода, фиксен телефон) доставена на домашна адреса (за да се потврди местото на живеење)
• Потврди за кредитобарателот (и кокредитобарателот/ите) дека се во работен однос на неопределено време најмалку 12 месеци и износ на плата   на образец од Алфа Банка АД Скопје (заверен и потпишан од овластени лица кај работодавецот, не постар од 30 дена):

   o За вработени во буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара       потврда за просечна плата во последните 3 месеци

   o За вработени во мали приватни компании се бара потврда за просечна плата во последните 12 месеци, како и:
      - 3 извештаи ПП 53 - Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последниот месец, од пред 6 месеци и пред 1 година
      - М1/М2 образец за кредитобарателот и за кокредитобарателите

   o За трговци-поединци, сопственици на мали претпријатија, самостојни вршители на дејност т.е. адвокати, нотари, извршители и       др. се бара потврда за просечна плата во последните 12 месеци, како и:
      - 3 извештаи ПП 53 - Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последниот месец, од пред 6 месеци и пред 1 година
      - М1/М2 образец за кредитобарателот и за кокредитобарателите
      - Одлука за извршување на основна дејност
      - Регистрација од Централен регистар
      - Биланс на успех и биланс на состојба

   o За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија.

• Профактура од продавачот / Фактура пред исплата
• Изјава за поврзани субјекти
• Изјава од кредитобарател и кокредитобарател/ите дека веќе има/нема аплицирано за кредит во друга банка
• Изјава за согласност за доставување извештај од Македонско Кредитно Биро (МКБ)
Прифакаме платежни картички